Enskri nan yon Plan Dantè

Fason pou’w anwole

Online
 • Klike la pou kreye yon kont FL Medicaid Manm Portal epi kontwòle enskripsyon yo sou entènèt.
  • Ou ka tcheke elijibilite Medicaid ou ak estati enskripsyon ou
  • View epi mete ajou adrès ou
  • Mande èd lè l sèvi avèk an sekirite messagerie
  • Enskri nan yon plan oswa chanje plan yo
  • Fè plent dosye epi wè kisa ki pase avèk plent ou an
  • Ale papye. Chwazi sèlman jwenn lèt ki soti nan Medicaid elektwonikman
  • Resevwa imèl oswa alèt mesaj tèks
Otomatik System Telefòn (louvri 24/7)
 • Rele 1-877-711-3662
  • Swiv etap sa yo yo ka enskri pitit via Sistèm Telefòn Otomatik
  • Ou pral bezwen nimewo PIN (Nan lèt la) ansanm ak Nimewo Medicaid Florid oubyen Nimewo Kat lò, ak dat nesans pou chak moun ou pral anwole.*
Rele
 • Konseye Chwa Medicaid yo disponib pou ede ou anwole nan yon plan ki satisfè sa ou bezwen.
 • Pale avèk yon konseyè nan telefòn nan 1-877-711-3662. Lundi – Vendredi 8:00 a.m. pou 7:00 p.m.
 • Aparèy telefonik pou moun ki soud SELMAN, rele 1-866-467-4970
 • Ou pral bezwen Nimewo Medicaid Florid oubyen Nimewo Kat lò, ak dat nesans pou chak moun ou pral anwole.*
*Si ou pa gen enfòmasyon sa, ou ka kontakte Depatman Timoun ak Fanmi.

Kiyès ki ka anwole?

Moun ki Oblije:

Pifò moun ki resevwa Medicaid ap resevwa direksyon yo dwe enskri nan yon plan Dantal:

 • W-ap jwen enfomasyon au sujèt de plan yo ki disponib nan zonn ou
 • Non plan an yo pral asiyen
 • Detay yo sou kòman yo fè yon chanjman plan

Ki lè pou Anwole: Chwa Plan, Peryòd pou Chanje, epi Dwa

 • Kèk moun ki resevwa Medicaid ap resevwa direksyon yo dwe enskri nan yon plan.
 • 120 jou plan chanjman-an, oubyen tan kote benefisyè-a ka chanje plan yo ap kòmanse avèk dat ke plan ke yo anwole ladan’l la nap efektif.
 • Yon fwa pa ane, benefisyè yo ap genyen chans pou yo chanje plan yo pandan dat Anwolman Ouvri-a. Benefisyè-yo ap resevwa yon lèt rapèl avan dat sa-a.
 • Si ou vle chanje plan men ou pa nan yon lè ke pou enskri Louvri, ou pral bezwen yon Pou Kòz eta apwouve.