Plan Dantal ak Pwogram

Nan eta Florid, plis moun ki resevwa Medicaid yo enskri nan pwogram swen kontwole Medikal nan tout eta Florid . Pwogram lan gen twa pati: Kontwole Asistans Medikal, Swen Alontèm ak Dantal. Moun ki sou medicaid pral genl sèvis lè l sèvi avèk youn oswa plizyè kalite benefis sa yo:

• Kontwole Asistans Medikal (MMA): Pwogram MMA bay Medicaid ki kouvri sèvis medikal tankou vizit doktè, swen lopital, preskri dwòg, swen sante mantal, ak transpò pou sèvis sa yo. Pifò moun ki sou Medicaid ap resevwa swen nan plan ki kouvri sèvis MMA.(Klike la pou Plan Sante ak Enfòmasyon sou Pwogram)

• Alontèm Swen (LTC): Bay sèvis Medicaid LTC tankou swen nan yon etablisman retrèt, asistans k ap viv, oswa nan kay la. Pou jwenn LTC ou bezwen dwe laj 18 epi ou bezwen satisfè nivo swen pou retrèt (oswa satisfè nivo lopital swen si ou gen sisti fibwoz).(Klike la pou Plan Sante ak Enfòmasyon sou Pwogram)

• Dantal: Dantal Bay tout sèvis ke Medicaid kouvri pou timoun ak granmoun. Tout moun sou Medicaid dwe enskri nan yon plan Dantal. Pou plis enfòmasyon sou sèvis ke tout plan yo bay yo, gade seksyon ki di Sèvis

Enfòmasyon konsènan benefis yo

Benefis Estanda ki ofri nan tout plan dantal yo
Si ou poko gen laj 21 ane, ou ka kalifye pou resevwa sèvis dantal sa yo:
 • Anbilatwa sant chirijikal oubyen sèvis Dantal ki baze nan lopital
 • Egzamen Dantal
 • Tès Dantal
 • Dantall X-reyon (Radiographie)
 • Fo dan ak Pasyèl
 • Ekstraksyon (retire dan)
 • Amalgam pou dan ak kouwòn
 • Fliyò
 • Enstriksyon sou sante nan bouch
 • Orthodontics (aparèy òtopedik)
 • Parodontiks
 • Rasin Kanal
 • Étanchéité pou dan
 • Sedasyon (sèvis Dantal pandan y’ap dòmi ouyben an pasyèlman dòmi) Espas gadò
 • Rasin kanaux
 • Dan netwayaj
Si ou gen 21 an oubyen plis, ou ka kalifye pou resevwa sèvis dantal sa yo:
 • Egzamen Dantal (limite)
 • Dantal X-reyon (limite)
 • Fo Dan
 • Ekstraksyon (retire dan)
 • Jesyon Doulè
 • Egzamen ki konsantre sou pwoblèm
 • Sedasyon (sèvis dantal pandan y’ap dòmi ouyben an pasyèlman dòmi)
Benefis Elaji pou Dantal (21 oubyen pi gran)
Tout plan Dantal yo ofri avantaj dan sa yo, si ou gen 21 ane oubyen pi gran, men fòk ou apwouve anvan ak plan dantal ou:
 • Lòt Dantal X-reyon
 • Lòt egzamen Dantal
 • Ekstraksyon Lòt
 • Tès Dantè
 • Ranpli (ajan ak blan)
 • Fliyò
 • Enstriksyon sou sante nan bouch
 • Étanchéité pou dan
 • Dan netwayaj (debaz ak fon)

Plan Enfòmasyon sou Dantal

DentaQuest
Telefòn 1-888-468-5509
TDD: 1-800-466-7566
Sit entènèt http://dentaquest.com/state-plans/regions/florida/
LIBERTY
Telefòn 1-833-276-0850
TDD: 1-877-855-8039
Sit entènèt http://www.libertydentalplan.com/FLMedicaid
MCNA Dental
Telefòn 1-855-699-6262
TDD: 1-800-955-8771
Sit entènèt http://www.mcnafl.net