Chwa Plan Pre-elijiblite an Dantal

Ou sou sit entènèt sa a paske ou fin fè aplikasyon w pou benefis, ki enkli Medicaid, ak sistèm aksè DCF. Pifò moun ki resevwa Medicaid oblije enskri nan yon plan sante pou sèvis yo. Anba Chwa Plan Pre-elijiblite an pa gen okenn chanjman sou ki moun ki elijib pou enskri, ki moun ki oblije enskri oswa sèvis yo ofri.

Chwa Plan Pre-elijiblite an pèmèt yon aplikan DCF enskri nan yon plan jou yo elijib pou Medicaid la. Sit entènèt sa a ap ba ou plan yo ki disponib nan zòn ou an, gid pou chwazi yon plan dantal ak kòman pou fè yon chwa plan.

Si yon aplikan DCF pou Medicaid pa chwazi yon plan, yo pral asiyen li nan yon si li oblije enskri nan yon plan sante pou resevwa sèvis Medicaid. Tanpri fè seleksyon chwa plan ou jodi a pou ou kapab enskri nan plan ki pi byen satisfè bezwen ou lè yo detèmine w elijib.

Pou ka chwazi plan ou, tanpri klike bouton ki anba pou kreye yon kont FL Medicaid Manm Portal.

Kontinye