Kesyon yo Poze Souvan (FAQ)

FAQ Jeneral

 1. Kouman pou mwen chanje plan yo?

  Si yo apwouve Medicaid ou, ou ka chanje plan'w pandan premye 120 jou anwolman’w lan. Apre 120 jou yo, ou pral kapab chanje plan ou sèlman pandan peryòd anwolman ouvri a oswa avèk yon Pou Kòz ke leta deja apwouve.

 2. Ki sa ki "Ouvri Enskripsyon"?

  Anwolman ouvri a se peryòd 60 jou lè ou ka chanje plan san ou pa bezwen leta apwouve’w. Enskripsyon ouvè fèt chak ane selon rejyon kote w ap viv la. Gade tablo ki anba a.

  Rejyon yoPremye jou pou chanjeDènye jou pou chanjePlanifye dat efektif
  9-111ye oktòb30 novanm1ye desanm
  5-81ye novanm31 desanm1ye janvye
  1-41ye desanm31 janvye1ye fevriye

 3. Ki sa ki se "Peryòd San Chanjman"?

  Sa se peryòd nan mitan premye 120 anwolman an avèk peryòd 60 jou anwolman ouvri a ki tonbe chak ane. Peryòd san chanjman egziste tou nan mitan 60 jou anwolman ouvri yo. Tanpri pran referans sou tablo ki anba a. Ou pral resevwa lèt rapèl pou ede sonje dat peryòd sa yo.
  Enrollment Date

 4. Ki sa ki se yon "Pou Kòz"?

  Sa yo se rezon leta apwouve pou'w chanje plan ki kontwole swen an pandan peryòd san chanjman an.

 5. Kisa kap pase plan’m nan si mwen deplase oubyen adrès mwen chanje?

  Si adrès ou chanje, ou kapab bezwen chanje plan, si Zòn oubyen Rejyon ou te abite a chanje tou. Pou’w ka fè sa, w’ap bezwen kontakte Depatman Timoun ak Fanmi (DCF) nan 1-866-762-2237 oubyen Administrasyon Sosyal Sekirite(SSA) -a nan 1-800-772-1213 pou’w ka rapòte chanjman adrès la.

FAQ sou Plan Sante

 1. Eske si mwen enskri nan pwogram MMA Medicare la ap anile?

  Non, pwogram MMA pap anile Medicare ou. Yo pèmèt ou rantre ni nan pwogram sa-a ni nan Medicare tou paske yo kouvri sèvis diferan.

 2. Si mwen enskri nan yon plan MMA, eske sa ap chanje anwolman’m nan egzansyon Medicaid-la?

  Non, si ou enskri nan yon plan MMA, Anwolman’w pou egzansyon Medicaid la pap chanje, e sèvis egzansyon an ofri yo pap chanje nonpli.

 3. Si plan alontèm mwen-an se yon plan MMA tou, Eske mwen kapab chwazi genyen li kankou plan MMA mwen?

  Wi. Ou kapab enskri sèlman nan yon sèl plan. Si ou kalifye pou tou de LTC ak MMA, ou pral resevwa sèvis nan menm plan an pou tou de.

 4. Si mwen gen yon bezwen lasante ki espesyal, Eske gen plan espesyal ki ka kouvri sa?

  Wi, Tout plan plan MMA yo kouvri moun ki gen bezwen lasante espesyal. Ka genyen lòt plan nan Zòn lakay ou pou bezwen lasante espesyal pa’w la. Si ou genyen yon timoun ki gen bezwen lasante espesyal tou, plan Rezo sèvis Medikal pou Timoun ke leta administre a ka disponib pou ou tou. Li ta bon pou’w chwazi plan MMA ki pi satisfè bezwen fanmi’w.

 5. Mwen ansent. Kòman pou’m anwole tibebe-a mwen an nan yon plan MMA?

  Si ou pa enskri nan plan espesyal, Eta pral enskri tibebe nan plan MMA ou. Plan ap kòmanse lè tibebe fèt. Tanpri, di plan MMA ou, ak doktè ou ke ou ansent. Plan MMA ou ka ede ou jwenn swen ou bezwen. Si ou enskri nan yon plan espesyal, yo pral asiyen tibebe nan yon plan MMA diferan.

 6. Kilè pou mwen chwazi yon plan MMA?

  Ou ka chwazi yon plan MMA pandan evènman sa yo:

  • Lè wa’p fè aplikasyon pou Medicaid
  • Premye 120 jou aprè enskripsyon nan plan

FAQ sou Plan Dantè

 1. Èske enskri nan pwogram Dantè a anile Medicare mwen?

  Non, pwogram Dantè a pap anile Medicare ou. Ou gen dwa enskri nan pwogram sa a ak Medicare an menm tan paske yo kouvri sèvis diferan.

 2. Si mwen enskri nan yon plan Dantè, èske l ap chanje enskripsyon mwen nan egzansyon Medicaid?

  Non. Si w enskri nan yon plan dantè, enskripsyon ou nan yon egzansyon Medicaid pap chanje epi sèvis renonsyasyon ou yo pap chanje.

 3. Mwen ansent. Kouman pou mwen enskri ti bebe mwen an nan plan Dantè mwen an?

  Eta a ap enskri tibebe w la nan menm plan pou dan an. Sa ap kòmanse lè tibebe w la fèt.

 4. Kilè mwen chwazi yon plan dantè?

  Yo ka chanje yon plan pou dan pandan evènman sa yo:

  • Sou aplikasyon pou Medicaid
  • Premye 120 jou apre enskripsyon plan an
  • Enskripsyon Ouvraj ou

 5. Poukisa MMA mwen pa kouvri dantè ankò?

  Lejislatè Florid yo te mande eta a (Ajans Pou Administrasyon Swen Sante) pou separe dantè sou plan MMA yo epi pou kouvri sèvis yo anba plan dantè pou kont li nan Medicaid. Klike la a pou wè ki plan dantè ki disponib.

 6. Ki benefis siplemantè plan Dantè mwen kouvri?

  Tout plan dantè yo ofri menm benefis elaji (siplemantè) si ou gen 21 lane oswa plis epi ou gen apwobasyon davans nan plan dantè ou. Klike la a pou wè yon lis benefis elaji yo.

 7. Ki sèvis plan Dantè mwen an kouvri?

  Pou timoun, swen dantè konplè, ki gen ladan sèvis dantè medikal nesesè. Pou granmoun, tout sèvis dantè Plan Eta a. Tankou egzamen dantè, tès dantè, radyografi dantè yo, ak fè ekstraksyon. Klike la a pou wè yon lis benefis.

 8. Ki plan dantè ki disponib?

  Plan medikal Medicaid yo se DentaQuest, Liberty, ak MCNA Dental. Klike la a pou jwenn enfòmasyon pou kontakte plan.

 9. Èske mwen oblije gen yon plan dantè?

  Tout moun ki resevwa Medicaid, si yo ap resevwa sèvis nan Medicaid oswa yon plan MMA, yo gen obligasyon pou enskri nan yon plan dantè. Sa gen ladan moun ki gen bezwen medikal ak iBudget. Tanpri kontakte Eta a nan 1-877-254-1055 pou plis enfòmasyon sou enskripsyon nan plan dantè yo.

 10. Mwen gen yon randevou dantè men kounye a plan mwen te chanje? Èske mwen ka toujou ale nan randevou mwen an? Èske l ap kouvri?

  Plan dantè yo dwe kouvri nenpòt kou kontinyèl nan tretman pou jiska 90 jou apre dat kòmansman nouvo plan an, si li te otorize anvan enskripsyon nan nouvo plan an. Se sa yo rele kontinite swen. Sèvis aktif Orthodontia ale pi lwen pase peryòd 90-jou, sèvis yo dire jiskaske yo fini bay swen.

 11. Pitit mwen an gen aparèy òtopedik. Si mwen chanje plan, èske yap toujou kouvri yo?

  Plan dantè yo dwe kouvri nenpòt kou tretman kontinyèl pou jiska 90 jou apre dat kòmansman nouvo plan an si li te otorize anvan enskripsyon nan plan an. Se sa yo rele kontinite nan swen. Sèvis aktif Ortodontik ale pi lwen pase peryòd 90-jou, sèvis yo dire jiska fini an nan swen.