Enskri nan yon Plan Sante

Fason pou’w anwole

Online
 • Klike la pou kreye yon kont FL Medicaid Manm Portal epi kontwòle enskripsyon yo sou entènèt.
  • Ou ka tcheke elijibilite Medicaid ou ak estati enskripsyon ou
  • View epi mete ajou adrès ou
  • Mande èd lè l sèvi avèk an sekirite messagerie
  • Enskri nan yon plan oswa chanje plan yo
  • Fè plent dosye epi wè kisa ki pase avèk plent ou an
  • Ale papye. Chwazi sèlman jwenn lèt ki soti nan Medicaid elektwonikman
  • Resevwa imèl oswa alèt mesaj tèks
Otomatik System Telefòn (louvri 24/7)
 • Rele 1-877-711-3662
  • Swiv etap sa yo yo ka enskri pitit via Sistèm Telefòn Otomatik
  • Ou pral bezwen nimewo PIN (Nan lèt la) ansanm ak Nimewo Medicaid Florid oubyen Nimewo Kat lò, ak dat nesans pou chak moun ou pral anwole.*
Rele
 • Konseye Chwa Medicaid yo disponib pou ede ou anwole nan yon plan ki satisfè sa ou bezwen.
 • Pale avèk yon konseyè nan telefòn nan 1-877-711-3662. Lundi – Vendredi 8:00 a.m. pou 7:00 p.m.
 • Aparèy telefonik pou moun ki soud SELMAN, rele 1-866-467-4970
 • Ou pral bezwen Nimewo Medicaid Florid oubyen Nimewo Kat lò, ak dat nesans pou chak moun ou pral anwole.*
*Si ou pa gen enfòmasyon sa, ou ka kontakte Depatman Timoun ak Fanmi.

Ki moun ki ka enskri nan Swen Kontwole Medicaid (SMMC) - Pwogram Asistans Medikal Kontwole?

 1. Benefisye a Volonte:

  Gen kèk benefisye de Medicaid ki pa oblije enskri nan yon plan MMA, men ka chwazi pou enskri si yo satisfè tout lòt kondisyon enskripsyon yo.

 2. Benefisye Obligatwa:

  Gen kèk manm Medicaid ki pral resevwa direksyon ke yo dwe enskri nan yon plan:

  • Y’ap ba’w enfòmasyon apwopo de plan ki disponib nan rejyon’w lan.
  • Non plan an yo pral asiyen
  • Detay yo sou kòman yo fè yon chanjman plan

Ki moun ki ka enskri nan yon Swen Kontwole Medicaid (SMMC) - Pwogram Swen Alontèm?

 1. Moun Volontè:

  Kèk moun ki resevwa Medicaid pa oblije men yo kapab anwole si yo kalifye pou yon nivo swen epi tout lòt kondisyon pou anwole.

 2. Moun ki Oblije:

  Kèk moun ki resevwa Medicaid pral resevwa direksyon ki di yo ke yo oblije chwazi epi anwole nan yon plan:

  • W-ap jwen enfomasyon au sujèt de plan yo ki disponib nan zonn ou
  • Non plan an yo pral asiyen
  • Detay yo sou kòman yo fè yon chanjman plan
  • Sepandan, benefisyè obligatwa yo ka patisipe nan pwogram LTC tout ansanm nan nenpòt ki lè.
NÒT: Si ou bezwen plis enfòmasyon sou elijibilite LTC, tanpri kontakte Sant Resous Granmoun ak Enfimite lokal ou a (ADRC) nan 1-800-96-ELDER (1-800-963-5337).

Ki lè pou Anwole: Chwa Plan, Peryòd pou Chanje, epi Dwa

 • Kèk moun ki resevwa Medicaid ap resevwa direksyon yo dwe enskri nan yon plan.
 • 120 jou plan chanjman-an, oubyen tan kote benefisyè-a ka chanje plan yo ap kòmanse avèk dat ke plan ke yo anwole ladan’l la nap efektif.
 • Yon fwa pa ane, benefisyè yo ap genyen chans pou yo chanje plan yo pandan dat Anwolman Ouvri-a. Benefisyè-yo ap resevwa yon lèt rapèl avan dat sa-a.
 • Si ou vle chanje plan men ou pa nan yon lè ke pou enskri Louvri, ou pral bezwen yon Pou Kòz eta apwouve.