Dènye Nouvèl

Elijibilite Medicaid

1095B Enfòmasyon

Ajans Florid pou Administrasyon Swen Sante (Ajans) pa oblije voye avi taks 1095B ankò. Apati ane kalandriye 2020 la, pwogram Florida Medicaid ak Florida KidCare te sispann voye avi sa yo otomatikman. Ajans la dwe toujou rapòte pwoteksyon sante moun ki kalifye yo bay Internal Revenue Service (IRS). Si yon moun nan kay ou a te elijib pou Florida Medicaid oswa te enskri nan Florida KidCare nan nenpòt pati nan ane kalandriye anvan an, Lè sa a, enfòmasyon sou kouvèti sante w la te voye bay IRS. Pa gen okenn aksyon ki nesesè sou pati nan enskripsyon an epi fòm nan pa oblije ranpli taks federal ou. Si w ta renmen yon kopi fòm 1095B, tanpri rele 1-877-254-1055.

Ale Enfòmatik

Enskri pou yon kont FL Medicaid Manm Portal jodi a epi chwazi pou resevwa lèt ou yo elektwonikman!
Pou kreye kont ou ak login, klike isit la.